דף-נחיתה-ומובייל-הזדמנות-1

מקבלים את תשואת הקרן

ב-0% דמי ניהול קבועים

עד סוף 2022, על מספר קרנות נבחרות*

מסמך זה מיועד ליועצי השקעות בלבד.*מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול הקבועים במבחר קרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. למעט קרנות אשר מונה להן מנהל השקעות חיצוני ולמעט קרן בשיתוף פעולה עם מנהל חיצוני -קסם (2D)י 20/80 (מס' קרן: 5121439) ולמעט שיעור ההוספה בקרן אקסלנס קסם (4D) מניות חו"ל (מס' קרן: 5130554). לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 אסמכתא 2021-03-109461. (1) לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ומנגנון התאמת נכסים ראו דו"ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 20.06.2021 (אסמכתא: 2021-03-103416. ביום 22.7.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (0A)(¡) תיק אג"ח ללא מניות. (אסמכתא: 2021-03-055249) (2) לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ומנגנון התאמת נכסים ראו דו"ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 07.12.20 (אסמכתא: 2020-03-124657). ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (B0)(¡) תיק קונצרני עד 4 שנים. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064147. (3) בשנת 2023 דמי הניהול הקבועים בקרן קסם אקטיב (00) אג"ח 2024 עתידים לעלות לשיעור של 0.6%. ביום 2.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2024. לפרטים ראו דיווח מיום 27.7.21 אסמכתא: 2021-03-058309. (4) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (00) צמוד בינוני. לפרטים ראו דיווח מיום 12.8.21 אסמכתא: 2021-03-064381). (5) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (2B) תיק 20-80. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064156. (6) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם (C2) 30/70. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064159. (7) שווי נכס נכון לתאריך 24.10.21. (8) שיעור דמי הניהול המקורי כפי שהיה נכון ליום 30.6.21. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. לביאור אודות פרופיל החשיפה בקרנות וסימן קריאה בשם הקרן ראו אתר מנהל הקרן בכתובת https://bit.ly/3vCpLti.
דף-נחיתה-ומובייל-הזדמנות-1

מקבלים את תשואת הקרן

ב-0% דמי ניהול קבועים

עד סוף 2022, על מספר קרנות נבחרות*

מסמך זה מיועד ליועצי השקעות בלבד.*מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול הקבועים במבחר קרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. למעט קרנות אשר מונה להן מנהל השקעות חיצוני ולמעט קרן בשיתוף פעולה עם מנהל חיצוני -קסם (2D)י 20/80 (מס' קרן: 5121439) ולמעט שיעור ההוספה בקרן אקסלנס קסם (4D) מניות חו"ל (מס' קרן: 5130554). לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 אסמכתא 2021-03-109461. (1) לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ומנגנון התאמת נכסים ראו דו"ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 20.06.2021 (אסמכתא: 2021-03-103416. ביום 22.7.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (0A)(¡) תיק אג"ח ללא מניות. (אסמכתא: 2021-03-055249) (2) לפרטים אודות חשיפת הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ומנגנון התאמת נכסים ראו דו"ח שנתי של הקרן שפורסם ביום 07.12.20 (אסמכתא: 2020-03-124657). ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (B0)(¡) תיק קונצרני עד 4 שנים. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064147. (3) בשנת 2023 דמי הניהול הקבועים בקרן קסם אקטיב (00) אג"ח 2024 עתידים לעלות לשיעור של 0.6%. ביום 2.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2024. לפרטים ראו דיווח מיום 27.7.21 אסמכתא: 2021-03-058309. (4) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (00) צמוד בינוני. לפרטים ראו דיווח מיום 12.8.21 אסמכתא: 2021-03-064381). (5) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם אקסלנס (2B) תיק 20-80. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064156. (6) ביום 22.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעה של הקרן, שם הקרן הקודם: קסם (C2) 30/70. לפרטים ראו דיווח מיום 11.8.21 אסמכתא: 2021-03-064159. (7) שווי נכס נכון לתאריך 24.10.21. (8) שיעור דמי הניהול המקורי כפי שהיה נכון ליום 30.6.21. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. לביאור אודות פרופיל החשיפה בקרנות וסימן קריאה בשם הקרן ראו אתר מנהל הקרן בכתובת https://bit.ly/3vCpLti.