ינואר 2022
דף-נחיתה -ומובייל-נדלן-1
*להערכת מנהל הקרן. הכל בהתאם להוראות הדין ותנאי הקרן. להרחבה ראו תשקיף הקרן במועד הרכישה והדיווחים המידיים שבתוקף. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (3) מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול הקבועים במספר קרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 (אסמכתא 2021-03-109461). אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף בלבד. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (4A) עד 120% חשיפה למניות; עד 10% חשיפה למט"ח. (40) עד 120% חשיפה למניות; ללא חשיפה למט"ח (00) ללא חשיפה למניות; ללא חשיפה למט"ח.
ינואר 2022
דף-נחיתה -ומובייל-נדלן-1
*להערכת מנהל הקרן. הכל בהתאם להוראות הדין ותנאי הקרן. להרחבה ראו תשקיף הקרן במועד הרכישה והדיווחים המידיים שבתוקף. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (3) מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול הקבועים במספר קרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 (אסמכתא 2021-03-109461). אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף בלבד. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (4A) עד 120% חשיפה למניות; עד 10% חשיפה למט"ח. (40) עד 120% חשיפה למניות; ללא חשיפה למט"ח (00) ללא חשיפה למניות; ללא חשיפה למט"ח.