אוגוסט 2020
2227
חדש!

קסם (4d) KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים¹

מס’ נייר 5130943¹

(1) קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 10.8.20.(2) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע״מ. הקרו אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך הממד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה.(3) מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ני״ע לעניין העלאת שכר מנהל בקרונות ובהתאם להוראות הדין, על פיהם לא יעלה את שכר מנהל הקרן, את שיעור ההוספה או את דמי ניהול משתנים (להלן ביחד: ״השכר״) בקרן במהלכה של שנה קלנדרית אלא רק בתחילתה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 29.02.16 אסמכתא 2016-03-037312. (4) סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד עשויה להיכלל בו רק אם מועד פדיונה במועד הקובע לא יפחת משנה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם עשוי להיות עניין המידע המוצג. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ (00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.
אוגוסט 2020
2227

קסם (4d) KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים¹

מס’ נייר 5130943¹

(1) קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 10.8.20.(2) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע״מ. הקרו אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך הממד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה.(3) מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ני״ע לעניין העלאת שכר מנהל בקרונות ובהתאם להוראות הדין, על פיהם לא יעלה את שכר מנהל הקרן, את שיעור ההוספה או את דמי ניהול משתנים (להלן ביחד: ״השכר״) בקרן במהלכה של שנה קלנדרית אלא רק בתחילתה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 29.02.16 אסמכתא 2016-03-037312. (4) סדרת אג"ח שאינה נכללת במדד עשויה להיכלל בו רק אם מועד פדיונה במועד הקובע לא יפחת משנה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם עשוי להיות עניין המידע המוצג. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ (00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין להסתמך על המידע האמור לצורך קבלת החלטות השקעה ואין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות. רכישת יחידות תיעשה עפ“י תשקיף