דף-נחיתה-ומובייל-אקלים-1
פרסום זה מיועד ליועצי השקעות ולקוחות מוסדיים בלבד. *להערכת מנהל הקרן. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד Indxx, LLC. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) מנהל הקרן התחייב שלא יעלה את דמי הניהול הקבועים בקרן עד לסוף שנת 2022. לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 אסמכתא 2021-03-109461. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (4D) עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח.
דף-נחיתה-ומובייל-אקלים-1
פרסום זה מיועד ליועצי השקעות ולקוחות מוסדיים בלבד. *להערכת מנהל הקרן. (1) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד Indxx, LLC. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. מובהר כי המדד הינו קניינו הרוחני של עורך המדד, לרבות סימני המסחר הרשומים. (2) מנהל הקרן התחייב שלא יעלה את דמי הניהול הקבועים בקרן עד לסוף שנת 2022. לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 אסמכתא 2021-03-109461. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (4D) עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח.