1-2
*מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול בקרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. למעט קרנות אשר מונה להן מנהל השקעות חיצוני ולמעט קרן בשיתוף פעולה עם מנהל חיצוני – קסם (2D)י20/80 (מס' קרן: 5121439) ולמעט שיעור ההוספה בקרן אקסלנס קסם (4D) מניות חו"ל (מס' קרן: 5130554). לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 (אסמכתא 2021-03-109461). (1) ביום 22.7.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן. שם הקרן הקודם היה: קסם אקסלנס (0A)(¡) תיק אג”ח ללא מניות. (לפרטים ראו דיווח מיום 20.7.21 אסמכתא: 2021-03-055249). שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 20%. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. (2) שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120%. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. (3) ביום 2.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן. שם הקרן הקודם היה: קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2024 (לפרטים ראו דיווח מיום 27.7.21 אסמכתא: 2021-03-058309). בשנת 2023 דמי הניהול הקבועים בקרן קסם אקטיב (00) אג"ח עד 2024 עתידים לעלות לשיעור של 0.6%. (4) שיעור דמי הניהול המקוריים כפי שהיו נכון ליום 30.6.21. (5) שווי נכס נכון לתאריך 25.7.21. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. לביאור אודות פרופיל החשיפה בקרנות וסימן קריאה בשם הקרן ראו אתר מנהל הקרן בכתובת https://bit.ly/3vCpLti.
1-2
*מנהל הקרן התחייב שלא להעלות את דמי הניהול בקרנות אשר בניהול ישיר של מנהל הקרן עד לסוף שנת 2022. למעט קרנות אשר מונה להן מנהל השקעות חיצוני ולמעט קרן בשיתוף פעולה עם מנהל חיצוני – קסם (2D)י20/80 (מס' קרן: 5121439) ולמעט שיעור ההוספה בקרן אקסלנס קסם (4D) מניות חו"ל (מס' קרן: 5130554). לפרטים ראו דיווח מיום 30.6.21 (אסמכתא 2021-03-109461). (1) ביום 22.7.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן. שם הקרן הקודם היה: קסם אקסלנס (0A)(¡) תיק אג”ח ללא מניות. (לפרטים ראו דיווח מיום 20.7.21 אסמכתא: 2021-03-055249). שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 20%. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. (2) שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120%. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה. (3) ביום 2.8.21 חל שינוי בשם ובמדיניות ההשקעות של הקרן. שם הקרן הקודם היה: קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2024 (לפרטים ראו דיווח מיום 27.7.21 אסמכתא: 2021-03-058309). בשנת 2023 דמי הניהול הקבועים בקרן קסם אקטיב (00) אג"ח עד 2024 עתידים לעלות לשיעור של 0.6%. (4) שיעור דמי הניהול המקוריים כפי שהיו נכון ליום 30.6.21. (5) שווי נכס נכון לתאריך 25.7.21. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף במועד הרכישה והדיווחים המיידים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. לביאור אודות פרופיל החשיפה בקרנות וסימן קריאה בשם הקרן ראו אתר מנהל הקרן בכתובת https://bit.ly/3vCpLti.